Privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk! De Wet Kinderopvang schrijft voor welke gegevens allemaal op de overeenkomst vermeld dienen te worden. Wij hanteren een privacyreglement waarin is opgenomen wat wij doen met uw gegevens! Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wij hanteren een privacyreglement waarin is opgenomen wat wij doen met uw gegevens. Omdat het om de opvang van uw kind gaat hebben wij nogal wat gegevens nodig om een plaatsing te kunnen realiseren. Wij vragen onder andere alle mogelijke telefoonnummers waarop u te bereiken bent. Als de inschrijving tot een plaatsing komt krijgt u een intake gesprek. Tijdens dit intakegesprek vragen wij u om nog veel meer aanvullende gegevens, zoals de naam van uw huisarts, het polisnummer van uw verzekering, de inentingsgegevens van uw kind(eren), gegevens van eventuele andere contactpersonen en diverse gegevens over uw kind betreffende voeding, slaapgedrag en allergieën.

Al deze gegevens worden opgeslagen in het kinddossier. Het is belangrijk dat dit dossier up-to-date blijft, zodat wij steeds over de meest recente gegevens beschikken. Een deel van de gegevens wordt in onze computers opgeslagen. Deze gegevens staan op een beveiligde server en zijn niet voor derden inzichtelijk. Alleen de medewerkers op kantoor kunnen deze gegevens inzien. De gegevens die wij digitaal opslaan bestaan uit NAW gegevens van ouder en kind, burgerservicenummers van ouder en kind, financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer, relevante telefoonnummers en e-mailadressen. Daarnaast zijn er gegevens opgeslagen over de planning van uw kind en de hieraan gekoppelde factuurinformatie.

De archiefgegevens met het volledige kinddossier worden 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Hierop zijn twee uitzonderingen. De belastingdienst is bevoegd om gegevens over de plaatsing van uw kind bij ons op te vragen. Wij zijn bij wet verplicht om deze gegevens te verstrekken. De belastingdienst heeft bij deze informatie uw burgerservicenummer en dat van uw kind nodig. Op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn wij bevoegd om deze gegevens op te vragen en op te slaan.

Share This