Doel oudercommissie

Er is een vacature voor onze oudercommissie. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

De oudercommissie behartigt zo goed mogelijk de belangen van kinderen en ouders en ze vertegenwoordigt de ouders. Ook denkt de commissie mee over het kwaliteitsbeleid van het kinderdagverblijf. Samen met de directie wil zij bovendien de onderlinge communicatie bevorderen tussen ouders van het kinderdagverblijf.

Kinderopvang Kelsey stelt de oudercommissie in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot:

A. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, dan wel aan artikel 1.56 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

B. Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;

C. Openingstijden;

D. Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;

E. De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandelingen van klachten, het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de klachten;

F. Wijziging van de prijs van Kinderopvang Kelsey;

Van een advies kan Kinderopvang Kelsey slechts afwijken indien wij schriftelijk en gemotiveerd aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. De oudercommissie is bevoegd Kinderopvang Kelsey ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen in de bovengenoemde punten A tot F.

Kinderopvang Kelsey verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. De taakomschrijving van de oudercommissie is vastgelegd in het Reglement oudercommissie Kinderopvang Kelsey. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die binnen het kinderdagverblijf opgevangen worden.

De leden van de oudercommissie worden door loting gekozen en iedereen kan zich kandidaat stellen. Uit hetzelfde gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de oudercommissie. De leden hebben zitting voor de duur van 2 jaar. Het lidmaatschap van een ouderraadslid eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij overlijden, bij ontslag en bij verlaten van zijn/haar kind van het kinderdagverblijf.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de oudercommissie. Als ouders dat in meerderheid verlangen dienen de vergaderingen van de oudercommissie openbaar te zijn voor ouders en de beroepskrachten, tenzij is besloten om een agendapunt ‘besloten’ te behandelen.

 

Share This