Vertrouwenspersoon

Bij Kinderopvang Kelsey is een vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders en medewerkers die melding willen maken van een (vermoeden van) seksuele intimidatie of ander seksueel geweld ten aanzien van kinderen.

Het kan zijn dat ouders daarvoor niet direct naar de pedagogisch medewerker toe willen of kunnen stappen en wel behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon. Hierbij kan het gaan om allerlei zaken waarvan u het belangrijk vindt dat deze vertrouwelijk besproken worden, de gespreksonderwerpen zijn bewust niet afgebakend. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit iets ondernemen zonder dat u daarmee heeft ingestemd. Een melding kan te allen tijde anoniem gedaan worden. De vertrouwenspersoon zal u aanhoren en in overleg met u bepalen welke vervolgstappen er ondernomen zullen worden.

Voor vertrouwelijke zaken kunt u dus terecht bij onze externe vertrouwenspersoon mevrouw Jonkman. Mevrouw Jonkman is geregistreerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen LVV. Zij hanteert de gedragsregels en geheimhoudingsplicht zoals de LVV deze voorschrijft.

Voor meer informatie hiervoor zie de website van de LVV: www.lvvv.nl

Mevrouw Jonkman is te bereiken op mailadres: vertrouwenspersoon@ja-groep.nl

Hieronder beschrijven wij de uitgangspunten:

  • De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van ouders die zich benadeeld of bedreigd voelen. Dit kan betrekking hebben op alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie of (een vorm van) discriminatie.
  • Alle medewerkers (inclusief de vertrouwenspersoon, management en directie) handelen te allen tijde vanuit de beroepscode kinderopvang. De beroepscode kinderopvang wordt door Kinderopvang Kelsey onderschreven en actief gecommuniceerd naar haar medewerkers.
  • Het managementteam van Kinderopvang Kelsey streeft altijd naar het scheppen en vasthouden van een sfeer waarin ouders zich vertrouwd voelen, waardoor deze bij een vermoeden van seksuele intimidatie of ander seksueel geweld dit zullen melden bij de locatiemanager en de directie.
  • De ouder kan te allen tijde verzoeken om de melding anoniem te houden. De vertrouwenspersoon zal dit met de ouder bespreken
Share This